Menu

Zámecký park

Popis památky

Park se rozkládá uprostřed obce na mírném svahu exponovaném k jihu. Park zaujímá obdélníkový tvar. Východní hranice sousedí s návsí a částečně s rodinnou zástavbou, jižní partie vedou kolem přírodního porostu kolem vodního toku, západní strana parku sousedí s místní komunikací a severní strana sousedí se soukromou zahradou.

Park leží v nadmořské výšce 340 m. Celková výměra parkových úprav je 1,25 ha. Park vyplňuje prostor mezi rodinnou zástavbou a středem obce, cesta parkem spojuje jednotlivé části obce. Hlavní dominantou je zámek situovaný v severovýchodním prostoru. Hranice parku jsou vymezeny oplocením a zámeckými zdmi.

Současná úprava pochází z přelomu 19. a 20. století. Předchozí barokní zahrada pocházela z 18. století a zabírala prostor západně od zámku a pravděpodobně i prostor severně od zámku (dnešní parc. č. 132) – dnes již netvoří celek s areálem.

Dnešní výsadby kolem zámku představují torzo krajinářského parku. Okrajová zeleň je narušená v jihozápadním prostoru. Střed parku je vyplněn rozvolněnou výsadbou, která dovoluje několik průhledů ve směru jihozápad a sever, až severovýchod. Asfaltová cestní síť je celkem jednoduchá – vede kolem obvodu parku, kolem zámecké budovy a také jedna cesta napříč parkem od tenisových kurtů na náves.

Ze stromového patra zde najdeme statné jedince druhů Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, Fagus silvatica, Fraxinus exelsior, Salix alba „Tristis“, Picea abies, atd…